Prevencija

Rengiame  ir įgyvendiname prevencines programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus.

Vykdomos programos:

OLWEUS patyčių prevencijos programa

Olweus programa vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus programa sukurta Norvegijoje. Jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų tyrinėjantis patyčių reiškinius. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. 

Olweus programą Lietuvoje koordinuoja Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentas.

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/08/OLWEUS-patyciu-prevencijos-programa-Lietuvoje.pdf

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/08/Olweus-programos-vykdymas-Lietuvoje.pdf

Zipo draugai

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdoma ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Šios programos konsultantės – psichologės Zita Pupkienė ir Vilija Šiugždinytė seminarų metu  parengia pedagogus ir padeda jiems įgyvendinti šią programą ugdymo įstaigose.   Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Obuolio draugai

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdoma ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio Draugai“. Šios programos konsultantės, psichologės Zita Pupkienė ir Vilija Šiugždinytė, seminarų metu parengia pedagogus ir padeda jiems įgyvendinti šią programą ugdymo įstaigose. 

Vyresnieji draugai

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdoma savanoriška „Vyresniųjų Draugų“ programa remiasi pagrindiniais BBBS (Big brothers, Big sisters) programos principais ir tikslais. BBBS programa (Lietuvoje žinoma “Vyresnio draugo” pavadinimu) buvo sukurta JAV prieš šimtą metų. Jos veikla rėmėsi pavienių bendruomenės narių susirūpinimu vaikais, kurie savo gyvenime patyrė įvairius sunkumus, emocinį ar fizinį smurtą, nepriežiūrą, bendraamžių atstūmimą ir yra didesnėje rizikos grupėje.

Ankstyvosios intervencijos

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa. Programos pagrindinis tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.


Programą sudaro trys dalys:
* I dalis. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
* II dalis. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų? (šiuo metu nevykdoma)
* III dalis. Kaip kalbėti su paaugliais?
III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.
I dalies užsiėmimų turinys:
* Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
* Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
* Tinkama jausmų išraiška.
* Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
* Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
* Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti konfliktus.
* Vaikų savarankiškumo ugdymas.
* Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
* Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.


Mokymosi forma. Mokomosios grupės tėvams ir auklėtojams.
Mokymosi metodai. Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų užduotis.
Vienos dalies programos trukmė: 10 užsiėmimų po 4 valandas.
Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.
Grupės dydis: 9-12 dalyvių.
Registracija ir išsamesnė informacija: tel. 8 315 75507; e-paštu: ampt@ppt.alytus.lm.lt


Efektyvios tėvystės įgūdžių

Bendravimo su vaikais

Programa skirta tėvams, globėjams, (rūpintojams) (toliau kartu – tėvai), kuriuos teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73, 74 ir 80 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus skiria tėvams kaip administracinio poveikio priemonę.

Papildoma informacija:

Close Menu