Metodinė veikla. Švietimas

Tarnybos specialistai teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais pedagogams; ugdymo įstaigų specialistams; ugdymo įstaigų vadovams; tėvams (globėjams, rūpintojams). Ugdymo įstaigose organizuoja: metodines dienas; bendrus pasitarimus su specialiojo ugdymo komisijų nariais; apskritojo stalo diskusijas; konsultacijas.

Tarnybos specialistai skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves. Jie mokyklose skaito pranešimus, paskaitas mokiniams, mokytojams bei tėvams, veda diskusijų grupes. Mokyklose bei tarnyboje veda seminarus mokytojams, rašo straipsnius vietinėje bei respublikinėje spaudoje, dalyvauja radijo ir Alytaus televizijos laidose, inicijuoja, rengia ir  įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo programas.

2022-02-15 ALYTAUS MIESTO PEDAGOGŲ METODINĖ DIENA „MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS ŠIANDIEN IR RYTOJ“

Close Menu