Kvalifikacijos tobulinimas

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba kviečia miesto pedagogus tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją, dalintis gerąja patirtimi.  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

  • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Alytaus miesto švietimo įstaigose.
  • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, edukacines išvykas, gerosios patirties sklaidos ir kt. renginius.
  • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikoje.
  • Vykdome Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio, kurio tikslas – Alytaus miesto savivaldybėje plėtoti visų švietimo lygmenų lyderystę ir bendradarbiavimo kultūrą, užtikrinančią mokinių mokymosi sėkmę ir tvarius švietimo kaitos procesus, uždavinius.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikių, pateiktų 2019 metais, analizės išvados

Apibendrintą nuomonę pateikė Alytaus miesto lopšelių-darželių, mokyklų, Jaunimo centro, metodinių būrelių vadovai. Išanalizavus ir susisteminus gautą informaciją pageidavimai suskirstyti pagal 3 prioritetus:

  1. Individualioji mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas (mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos; mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas; socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas).
  2. Įrodymais grįstas mokymas (tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų vertinimo rekomendacijų ir informacijos panaudojimas proceso kokybei gerinti; vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei; pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės).
  3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas; bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos; dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita).

Viso pasiūlyta temų – 69, iš jų pagal 1 prioritetą – 34, pagal 2 prioritetą – 6, pagal 3 prioritetą – 29.

Close Menu