Teisinė informacija

♦ Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. v-657 Vilnius

♦ Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017-m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319

♦ Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950

♦ Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. rugpjūčio 30 įsakymu Nr. V-663

♦ Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229;

♦ LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2535

♦ Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 2016 m. rugpjūčio 31 d.

♦ Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo 2003 m. sausio 8 d. Nr. V-11/18

♦ Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004

♦ Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795

♦ Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija

♦ Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas 2006 m. lapkričio 30 d. Nr. ISAK-2254

♦  Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo 2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2875/V1946/A1-1254 Vilnius

♦ Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2004 m. birželio 4 d. Nr. ISAK-842 Vilnius

♦ Mokyklos Psichologo bendrieji pareiginiai nuostatai Nr. V-1552, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-26, i. k. 2021-17997

♦ Dėl Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1549

♦ Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951 Vilnius

Close Menu