Įvertinimas (pedagoginis psichologinis, brandumo mokyklai)

Pedagoginis psichologinis įvertinimas

Pedagoginio psichologinio įvertinimo tikslas – nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes siekiant sudaryti specialiųjų poreikių vaikams optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Jis atliekamas tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus. Tarnybos specialistai įvertina vaikų nuo 0 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnių, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą) specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Tarnyboje aptarnaujami vaikai,  gyvenantys Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir/ar yra ugdomi mokyklose bei vaikų globos namuose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba. Prireikus skiriamas specialusis ugdymas, pritaikoma programa bei rekomenduojama ugdymo forma.

Vaikams, turintiems mokymosi sunkumų atliekamas kompleksinis įvertinimas, kurį sudaro:

 • psichologinis įvertinimas;
 • pedagoginis įvertinimas;
 • logopedinis įvertinimas;
 • medicininis įvertinimas (pagal sutartį Alytaus S.Kudirkos  ligoninėje).

Tėvai (globėjai), atvykdami vaiko įvertinimui, turi atsinešti:

 • vaiko asmens dokumentą;
 • švietimo įstaigos   Vaiko gerovės   komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 priedas);
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą, nustatytos formos, anketą (mokiniams)  (2 priedas);
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas)
 • sutikimą dėl ugdymosi   sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (4 priedas);
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas);
 • medicininių dokumentų išrašus arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų);
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius;
 • keletą piešinių

Prašome registruotis telefonu (+370) 65754599

Brandumo mokyklai įvertinimas

Vaiko vystymuisi  vienodai svarbūs visi gyvenimo metai.  Jo raidos negalima – nei skubinti, nei lėtinti. Be to, kiekvienas vaikas unikalus. Jis vystosi individualiai, priklausomai nuo  gebėjimų ir išorinių veiksnių : aplinkos kurioje auga,  kultūros, šeimos, kalbos, auklėjimo. Tad ir vaikų subrendimo lygis pradėti lankyti mokyklą  nevienodas. Vienam vaikui svarbu pradėti mokytis 6-erių, jei jo brandumas mokyklai atitinka keliamus reikalavimus,  o kitam – 7  metų.

Pagal šiuo metu galiojančius LR teisės aktus nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. vaikai turėtų pradėti  lankyti  pradinę mokyklą, kuriems šiais kalendoriniais metais  sukanka 7 metai ir tie, kurie baigė priešmokyklinį ugdymą metais anksčiau.

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d.  vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų)  sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Atkreipiame dėmesį, kad Vaiko vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse (pvz., kalbinių gebėjimų, bendravimo ir pan.), atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams).

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai. 

Norintiems lankyti priešmokyklinį ugdymą anksčiau rekomenduotina įvertinti vaiko brandumą mokyklai Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Įvertiname vaiko intelektinius ir socialinius – emocinius gebėjimus, lyginant su bendraamžiais.

Vertinimas atliekamas bendradarbiaujant su vaiku, jo tėvais/globėjais ir vaiką ugdančiais pedagogais. Vertiname naudodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro parengtą standartizuotą metodiką.

Jeigu norite įvertinti savo vaiko brandumą priešmokykliniam ugdymui prašome:

 • registruotis iš anksto įvertinimui tel. (+370) 65754599;
 • atvykstant turėti vaiko gimimo liudijimą arba  kopiją;
 • atsinešti kitų specialistų pažymas, jei tokių turite.

Close Menu